Pubilcation
Journal Publication

2010-2013


Xiaodong Xu, Sanghan Lee, Sookyong Jeong, Youngsik Kim, & Jaephil Cho

Materials Today, 2013, 16, 12


Nina Mahootcheian Asl, Jung-Hyun Kim, Wen Chao Lee, Zhongyi Liu, Peng Lu, & Youngsik Kim

Electrochimica Acta, 2013, 105, 403-411


Jinyoung Chun, Moonsik Chung, Jinwoo Lee, and Youngsik Kim

Physical Chemistry Chemistry Physics, 2013, 15, 7036


Nina Mahootcheian Asl, Jung-Hyun Kim, Nicholas P. W. Pieczonka, Zhongyi Liu, & Youngsik Kim

Electrochemistry Communication, 2013, 32, 1


Wei Yang, Jason Salim, Chao Ma, Zhaohui Ma, Chunwen Sun, Jianqi Li, Liquan Chen, & Youngsik Kim

Electrochemistry Communications, 2013, 28, 13-16


Eungje Lee, Wen Chao Lee, Nina Mahootcheian Asl, Donghan Kim, Michael Slater, Christopher S. Johnson, & Younsik Kim

ECS Electrochemistry Letters, 2012, 1, A71-A73


Wei Yang, Jason Salim, Shuai Li, Chunwen Sun, Liquan Chen, John B. Goodenough, & Youngsik Kim

Journal of Materials Chemistry, 2012, 22, 18902-18907


Nina Mahootcheian Asl, Joshua Keith, Cheolwoong Lim, Likun Zhu, and Youngsik Kim

Electrochimica Acta, 2012, 79, 8-16


Nina Mahootcheian Asl, Seong Shen Cheah, Jason Salim, & Youngsik Kim

RSC Advances, 2012, 2, 6094-6100


Hui Hu, Wei Niu, Nina Mahootcheian Asl, Jason Salim, Rongrong Chen, & Youngsik Kim

Electrochimica Acta, 2012, 67, 87-94


Guiling Yang, Youngsik Kim, & John B. Goodenough

Journal of Materials Chemistry, 2011, 21, 10160-10164


Yuhao Lu, John B. Goodenough, & Youngsik Kim

Journal of the American Chemical Society, 2011, 133, 5756-5759


John B. Goodenough and Youngsik Kim

Journal of Power Sources, 2011, 190, 6688-6694


John B. Goodenough and Youngsik Kim

Chemistry of Materials, 2010